Általános feltételek – Magyarország

 

A CROMWELL TOOLS LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK1 SZERZŐDÉS KIFEJEZÉSEI, MÓDOSÍTÁSOK ÉS NYILATKOZATOK

(a) Jelen feltételek szerint, „Eladó" a Cromwell Tools Ltd Magyarországi Fióktelepe; „Vevő": fizikai vagy jogi személyek, társaságok vagy más felek, akikkel az Eladó szerződést köt; "Javak" azokat a Javakat (beleértve a Javak bármely részletét) jelenti, amelyeket Eladó jelen feltételeknek megfelelően szolgáltat; "Szolgáltatások" azokat a szolgáltatásokat vagy szolgáltatás részeket jelentik, amelyeket Eladó fog nyújtani; „Szerződés": bármely szerződés, amely alapján Eladó Szolgáltatásokat nyújt és/vagy Javakat ad el Vevő részére; "szállítás" tartalmazza (a teljesség igénye nélkül) egy adásvételi szerződés alapján végzett szállításokat.

(b) Egy megrendelés sem kötelező Eladó számára, csak ha Eladó elfogadta az adott megrendelést. Bármilyen, Eladó és Vevő közt létrejött Szerződés jelen feltételek hatálya alá tartozik, és Eladó semmilyen képviselője vagy ügynöke nem módosíthatja ezeket a feltételeket vagy nem adhat jelen feltételektől eltérő nyilatkozatokat, nem köthet szerződéseket, kizárólag ezen feltételek alapján; ezek a feltételek vagy ez a szerződés csak abban az esetben kötelező érvényű Eladó számára, ha írásban készül és tartalmazza az Eladó meghatalmazott képviselőjének aláírását.

(c) Eltérő írásos megállapodás hiányában, ezek a feltételek alkalmazandóak a Vevő által, a megrendelésében meghatározott bármilyen feltételek, vagy a törvénnyel, kereskedelmi szokásokkal, vagy kereskedelmi gyakorlatokkal ellentétes feltételek kizárásakor.

(d) Eladó katalógusaiban vagy más reklámanyagaiban szereplő bármilyen általános leírás nem minősül nyilatkozattételnek vagy a Szerződés részének.

(e) Ha Eladó nem hagyta jóvá írásban Vevő megrendelését, a feltételek abban az esetben alkalmazandóak a Szerződésre, ha Vevő értesült ezekről a feltételekről.

(f) Vevő fenntartja az alkalmazottai által ejtett tipográfiai vagy más emberi hibák kijavításának jogát, bármelyik pillanatban anélkül, hogy ennek bármiféle gazdasági vagy jogi következménye lenne az Eladó részére.


2 SPECIFIKÁCIÓ, ÚTMUTATÁSOK VAGY DESIGN

(a) Vevő felelős Eladóval szemben a Vevő által benyújtott megrendelések előírásainak (beleértve bármilyen specifikáció) pontosságáért, és köteles Eladónak ésszerű időn belül átnyújtani a Javakra vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szükséges információkat, hogy ezáltal Eladó az előírásoknak megfelelően teljesíthesse a Szerződést.

(b) Ha a Javak a Vevő által, vagy a Vevő nevében egy harmadik fél által szolgáltatott bizonyos specifikációk, útmutatások vagy design alapján valósulnak meg, akkor (i) Vevő felelős az adott specifikációk, útmutatások vagy design pontosságáért; (ii) Vevő köteles kártérítést fizetni Eladó részére bármilyen harmadik fél szellemi jogainak megszegéséért, a teljesség igénye nélkül: szabadalmak, tervezési jogok, bejegyzett design, védjegy, kereskedelmi név vagy szerzői jog megsértéséért, és bármilyen veszteségekért, károkért vagy költségekért, amelyet Eladó szenvedhet el az adott megszegés következtében, bármely országban; (iii) Vevő köteles kártérítést fizetni Eladó részére, az Eladó által elszenvedett bármilyen veszteségekért, károkért vagy költségekért, annak következtében, hogy a Javak bizonyos specifikációk, útmutatások vagy design alapján valósultak meg.


3 JEGYZÉSEK ÉS ÁRAK

(a) Eladó jogosult bármelyik időpontban növelni árait, az anyagbeszerzéssel, gyártással vagy leszállítással kapcsolatos költségek növekedése alapján (a teljesség igénye nélkül: bármilyen növekedés, amely a Vevő által adott specifikációk, útmutatások vagy design nem megfelelősége vagy hibája miatt, az Eladó által Vevő kérésére végzett bármilyen módosítások, vagy a forex valutaárfolyam módosulása miatt következik be), és ezek a megnövelt, kiszállítás időpontjában érvényes árak a Szerződés előző árának helyébe lépnek.

(b) A feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, és Vevő köteles megfizetni a Javakra és/vagy Szolgáltatásokra tartozott olyan díjat és más illetékeket.

(c) A feltüntetett árak magyar forintban kerülnek feltüntetésre (HUF), ellenkező rendelkezés hiányában.


4 SZÁLLÍTÁS

(a) Hacsak Eladó nem rendelkezik másként, Eladó a legalkalmasabb szállítási eszközökkel végzi a Javak leszállítását a Vevő által, a megrendelés benyújtásának időpontjában meghatározott címre vagy címekre, vagy (amennyiben Vevő nem adott meg leszállítási címet) a Vevő lakcímére vagy székhelyére. Eladónak jogában áll, a szerződés ára mellett, csomagolási és szállítási díjat felszámolni. A lerakodás Vevő költségére történik.

(b) Ha a Szerződés alapján, Vevő köteles a Javakat az Eladó székhelyén átvenni, Eladó értesíti Vevőt az átvétel időpontjáról (amely az az időpont, amikor a Javak szállításra készen állnak), és Vevő a meghatározott átvételi időponttól számított 7 napon belül köteles átvenni a Javakat. A Javak berakodásának költsége Vevőt terheli.

(c) Ha Eladó késedelembe esik, vagy gátolt a Javak leszállítását vagy a Szolgáltatások nyújtását illetően, bármilyen, az Eladótól független okok miatt, Eladó jogosult felmondani a Szerződést, vagy felfüggeszteni a Vevő által leadott megrendelést, és nem felelős az esetlegesen elszenvedett károkért vagy veszteségekért, anélkül, hogy ezáltal sértené Vevő jogait a már leszállított Javakkal kapcsolatosan.

(d) Habár Eladó minden szükséges intézkedést megtesz a Javak leszállítása vagy a Szolgáltatások befejezése érdekében a meghatározott határidőben, ezek a határidők csak becsült, jóhiszeműen meghatározott határidők, és Eladó nem tartozik felelősséggel a Javak szállításában vagy a Szolgáltatások nyújtásában bekövetkező bármilyen sikertelenségért, a felbecsült időpontig. A szállítási határidő nem bír fontossággal a Szerződés szempontjából. Mi több, Eladónak jogában áll elhalasztani a leszállítást, a Vevő által tartozott teljes összeg bevételezésének időpontjáig.

(e) Amennyiben a Javak részletekben kerülnek leszállításra, mindegyik leszállítás külön szerződésnek minősül, és Eladó képtelensége egy, vagy több részlet leszállítására vonatkozóan, jelen feltételeknek megfelelően, vagy Vevő egy vagy több részletre vonatkozó követelése, nem jogosítja fel Vevőt a teljes szerződés felmondására.

(f) Amennyiben Vevő nem veszi át a Javakat, vagy nem ad pontos leszállítási utasításokat Eladó részére, a leszállítás időpontjában (más okok miatt, mint a Vevőtől vagy Eladó vétkességétől független okok miatt), anélkül, hogy ezáltal sérülnének az Eladó számára meghatározott más jogok, az alábbi lehetőségek állnak Eladó rendelkezésére; (i) leszállításig tárolja a Javakat és a tárolásért ésszerűen megállapított költségeket számol fel Vevőtől (beleértve biztosítási költségeket is), vagy; (ii) a lehető legjobb áron eladja a Javakat (leszámítva az összes, tárolással és eladással felmerült költségeket), és a Szerződés árán túlmenő részt Vevő viseli, vagy kiszámlázza Vevő részére a Szerződés ára alá csökkenést. Vevő köteles megfizetni ezt a különbséget Eladó részére, a kérelmezéstől számított 28 napon belül.


5 JAVAKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK

(a) A Nemzetközi Szállítási Szerződések kivételével, amelyek a szerződéskötéskor hatályos INCOTERMS feltételek szerint történnek, és az Eladó által írásban megkötött bármely szerződésnek megfelelően, az Eladó által leszállításra elvállalt Javakra vonatkozó kockázatok átszállnak Vevőre (i) a leszállítás időpontjában (ii) vagy abban az időpontban, amikor a Javak leszállításra készen állnak, és a leszállítás halasztásra kerül Vevő kérelmére, amelyik időpont előbb következik be. A leszállítás lerakodás előtt vagy a Javak berakodása előtt (amennyiben a leszállítás az Eladó székhelyén valósul meg) minősül befejezettnek.

(b) Az összes többi javak kockázatát kizárólagosan Vevő viseli, és Eladó nem felelős a nála maradt Javakban bekövetkezett bármilyen károsodásért, a gyártási módtól, valamint az Eladó gondatlanságától, vagy az Eladó képviselőjének vagy ügynökének felrótt nem teljesítéstől függetlenül.


6 KIFIZETÉS

(a) Eltérő írásos rendelkezés hiányában, az Eladó számláinak kifizetése átutalással történik, az adott számla kibocsátási hónapjának végétől számított legtöbb 30 napon belül. Az eladó fenntartja a Javak tulajdonjogát mindaddig amíg azok teljes egészében nem lettek kifizetve. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Javak tulajdonjoga nem kerül átadásra az Javak átadásával egyidőben. A fizetési határidő meghatározó jelen Szerződésre. Anélkül, hogy sérülnének Eladó más jogai, a ki nem fizetett összegekért késedelmi kamat kerül felszámolásra, a mindenkori magyar jegybanki alapkamat kétszerese. A jelen szerződés 7. és 9. cikkeinek értelmében, a Javak vagy Szolgáltatások beszerzési ára tartalmazza az összes fizetendő kamatokat.


7 FIZETÉSKÉPTELENSÉG, LEMONDÁS VAGY HALASZTÁS

(a) Jelen cikk értelmében, egy "közbeszóló esemény" a szerződés (c) pontjában leírt eseményeket jelenti.

(b) Egy közbeszóló esemény következtében, Eladó ésszerű időn belül elhalaszthatja vagy lemondhatja a szolgáltatásokat vagy a javak leszállítását, megállíthatja a Javakat szállítás közben, és felbontottnak tekintheti a szerződést, amelyben az adott feltételek szerepelnek, anélkül, hogy ezáltal sérülnének a leszállított Javakra és a nyújtott Szolgáltatásokra tartozott díj követelésére vonatkozó jogai, valamint a felbontás következtében elszenvedett károk miatt kártérítési jogai.

(c) A közbeszóló események az alábbiakat foglalják magukba:(i) Vevő fizetésképtelensége az esedékesség időpontjában; (ii) Vevő megszegi a Szerződés előírásait; (iii) Vevő megállapodási ajánlatot tesz Hitelezői számára,(iv) Csődeljárás megnyitására irányuló kérelem benyújtása, vagyonfelügyelő kirendelése, felszámolási vagy más ehhez hasonló eljárás megnyitása Vevő ellen; (v) vagyonfelügyelő kinevezése a Vevő eszközei vagy annak egy része fölött; (vi) Eladó ésszerű megállapítása alapján Vevő fizetésképtelenné vált, vagy azzá válthat.

(d) a Vevő általi lemondást Eladó választása szerint elfogadhatja, azonban kizárólag azzal a feltétellel, ha Vevő haladéktalanul kifizeti a lemondási időpontig Eladó által viselt költségeket, és a lemondás miatt Eladó által elszenvedett veszteségeket és károkat. A lemondás elfogadása csak akkor kötelező érvényű Eladó számára, ha írásban került megszerkesztésre és tartalmazza az Eladó meghatalmazott képviselőjének aláírását.

(e) Amennyiben Vevő felfüggeszt vagy elhalaszt egy megrendelést, vagy amennyiben Vevő nem veszi át az árut vagy nem szolgáltat információkat a Javak leszállítására vonatkozóan, Vevő köteles, Eladó kérésére, haladéktalanul megfizetni az Eladó által ennek következtében elszenvedett bármilyen költségeket.


8 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(a) Eladó nem tartozik felelősséggel a szállítás közben bekövetkezett károkért, a szállítási hiányokért vagy a Javak elvesztéséért, kivéve, ha Vevő írásos értesítést küld Eladó részére az adott károkra, hiányokra vagy veszteségekre vonatkozóan, a Javak átvételétől számított 7 napon belül. Eladó felelőssége, amennyiben fennáll, korlátozódik (választása szerint) a Javak helyettesítésére vagy kijavítására, és ezen felelősség feltétele, hogy Vevő, kérelemre, biztosítsa Eladó ügynökei vagy alkalmazottai számára a sérült Javak ellenőrzését, a kérelemtől számított 14 napon belül.

(b) Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik a szállítás közben bekövetkezett károkból, szállítási hiányokból vagy Javak sérüléséből származó közvetett károkért.

(c) A jelen feltételekben szereplő eltérő rendelkezések hiányában, Eladó felelőssége - a Javak károsodása vagy meghibásodása miatt -, függetlenül attól, hogy a Javak Eladótól vagy harmadik felektől beszerzett javak, az alábbiakra korlátozódik: a javak helyettesítése vagy (választása szerint) kijavítása, vagy a Javak helyettesítési vagy javítási költségeinek fedezése, azon Javakra vonatkozóan, amelyek a Vevőhöz történő leszállítástól számított (látszólagos hibák esetén) 21 napon belül, vagy (rejtett hibák esetén) 12 hónapon belül hibákat mutatnak, vagy bizonyos hibás tervezés vagy gyártás, vagy hibás alkatrészek vagy anyagok miatt képtelenek megvalósítani a Szerződés tárgyát. (ii) Amennyiben hiba jelenik meg a súlyban, méretben, kapacitásban, teljesítményben, vagy más, szerződés részét képező leírásban, az Eladó felelőssége a Vevő által elszenvedett közvetlen kár vagy veszteség vonatkozásában, nem haladhatja meg az adott Javak árát. (iii) Eladó teljesíti a harmadik fél gyártó által szolgáltatott garancia feltételeit, amely Vevőt illeti a javak beszerzése következtében, AZON FELTÉTEL ESETÉN, ha Vevő teljesíti a gyártó garanciája által előírt feltételeket. (iv) Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik a vevő által elszenvedett közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, amelyek a fenti meghibásodások vagy hibák következményei.

(d) Amennyiben Eladó beleegyezik a Javak helyettesítésébe vagy kijavításába, a fenti előírásoknak megfelelően, a leszállításra előírt határidő meghosszabbításra kerül az Eladó által ésszerűen kérhető időtartammal.

(e) Semmilyen előírás nem zárhatja ki vagy nem korlátozhatja Eladó felelősségét az 1997. évi CLV. Törvény Fogyasztóvédelmi Törvénynek megfelelően.

(f) A fentieknek és az EU 93/13-as Szerződés tisztességtelen Feltételeiről szóló Törvényben meghatározottaknak megfelelően, Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik Vevő felé, az alkalmazottai vagy ügynökei gondatlansága vagy szándékos nem teljesítése miatt, a Javak tervezésével, gyártásával, szállításával vagy a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan.


9 TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

(a) Az alábbi előírások vonatkoznak minden szerződésre valamint azokra a javakra, amelyeket a szerződés értelmében Eladó szállít Vevő részére. Eladó képtelensége, hogy megkövetelje Vevőtől a jelen előírások betartását, nem minősül a Szerződésről való lemondásnak vagy a Szerződés felmondásának, és nem korlátozza vagy nem befolyásolja Eladó jelen bekezdés szerinti jogait. (i) A Javak leszállításakor, Vevő kizárólag Eladó letéteményeseként őrzi a Javakat, és a Javak Eladó tulajdonában maradnak mindaddig míg Vevő megfizeti a javak teljes beszerzési árát és Eladó bevételezi azt. A bevételezés időpontjáig, Eladónak jogában áll visszaszerezni a Javakat vagy azok egy részét, ezen jogok gyakorlása érdekében, eszerint Vevő bejárást biztosít Eladó, annak alkalmazottai vagy ügynökei részére, Vevő székhelyére, vagy a Javak tárolásának helyszínére, és engedélyezi azok elszállítását. (ii) Vevő jogosult a Javakat más termékekbe foglalni. (iii) Az (i) pont szerint nyújtott engedély kiterjed a Javak szétválasztására is, bármilyen termékektől, amelyekben foglaltatnak, a szerződés (ii) pontja szerinti engedélynek megfelelően. (iv) Vevő jogosult eladni a Javakat, vagy azokat a termékeket, amelyekben a Javak foglaltatnak, azzal a feltétellel, hogy Vevő értesíti ügyfelét a szerződés (i)-(iii) pontjainak előírásairól. Vevő Eladó letéteményeseként jár el az adott eladást illetően, és eladásból származó összeg bevételezése után közvetlenül, függetlenül attól, hogy a fizetés esedékessé vált vagy sem a szerződés 6. cikkének megfelelően, Vevő köteles átadni az eladott Javak beszerzési árát, leszámítva a már kifizetett díjat, és mindaddig, amíg az adott összeg átadásra nem kerül, visszatartja az adott összeget az Eladó ügynöke minőségében. (v) Vevő minden biztosítást érvényben tart a Javakra vonatkozóan, a kockázat viselésének átszállásától kezdődően. Amennyiben károsodások vagy veszteségek jelentkeznek az Eladó tulajdonában maradt Javakban, Vevő, a biztosítási összegek átvételének időpontjában haladéktalanul megfizeti a károsodott Javak beszerzési árát, leszámítva a már kifizetett díjat, és mindaddig, amíg az adott összeg átadásra nem kerül, visszatartja az adott összeget az Eladó ügynöke minőségében. A nézeteltérések elkerülése érdekében, jelen pont előírásai nem befolyásolják Vevő 6. cikk szerinti kötelezettségeit. (vi) A fenti (ii) és (iv) pontoknak megfelelően adott engedélyeket Eladó bármikor eltörölheti a Vevőnek küldött értesítés alapján. A Nemzetközi Szállítási Szerződések esetében, a Javak fölötti tulajdonjog a leszállítás időpontjában száll át a Vevőre.


10 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉS KEZELÉS

(a) Vevő biztosítja, hogy átadja az Eladó által Vevő részére szolgáltatott, Javakra vonatkozó összes használati és kezelési utasítást, a javak értékesítési időpontjában.


11 TESZTELÉS

(a) Amennyiben Eladó beleegyezik, hogy a próbák a Vevő vagy annak képviselőjének jelenlétében valósuljanak meg, Eladó értesíti Vevőt a próbák elvégzésének időpontjáról, és Vevő vagy annak képviselője megjelenik a Javak tárolásának helyszínén, a Vevő által megadott időpontban, az elvégzett próbákon való részvétel érdekében, és beleegyezését adja, hogy amennyiben nem jelenik meg, Eladó hiányában is elvégzi az adott próbákat, és Vevő köteles elfogadni a próbák eredményeit.

(b) Ha Vevő nem Eladó székhelyén, és nem az Eladó képviselői, alkalmazottai vagy ügynökei jelenlétében kívánja tesztelni a Javakat, Vevő köteles előzetesen írásban megszerezni Eladótól a Javakra vonatkozóan ajánlott tesztelési eljárást . Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik az általa ajánlott tesztelési módszer be nem tartásával végzett próbák elvégzése alatt vagy ennek következtében bekövetkezett károkért, sem pedig az általa ajánlott tesztelési módszer be nem tartásával végzett próbák elvégzése alatt vagy ennek következtében Vevő által elszenvedett közvetlen vagy közvetett veszteségekért.


12 EXPORT

(a) Amennyiben a Szerződés egy Nemzetközi Szállítási Szerződés, a szerződés időpontjában hatályban lévő Incoterms legfrissebb előírásait tartalmazza, azon eset kivételével, mikor az Incoterms előírások és jelen Szerződés kifejezett előírásai között nézeteltérések állnak fenn, amely esetben a Szerződés előírásai bírnak elsőbbséggel

(b) Vevő felelős a rendeltetési országban érvényben lévő árubeszerzésre vonatkozó törvénykezések betartásáért, és a vámilletékek megfizetéséért.


13 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

(a) Az Eladó által kötött szerződéseket a magyar törvények szabályozzák, amelyek a szerződések felépítésére, hatásaira és feltételeire vonatkoznak. Vevő tudomásul veszi, hogy valamely, jelen Szerződésből vagy ennek teljesítéséből származó jogvita elbírálása a magyarországi bíróságok illetékességébe tartozik.

(b) Jelen előírások címei kizárólag a hivatkozás megkönnyítésére szolgálnak, és nem befolyásolják a Szerződés értelmezését vagy felépítését.

(c) Amennyiben bármelyik előírás bármilyen okból törvénytelenné, semmisé vagy alkalmazhatatlanná válik, ez nem befolyásolja a többi előírás érvényességét.

(d) Eladó képtelensége, hogy megkövetelje Vevőtől a jelen előírások betartását, nem minősül a Szerződésről vagy annak előírásairól való lemondásnak.

(e) A jelen előírásokra való hivatkozás az adott időpontban érvényes, módosított, újraközölt vagy kibővített előírásra vonatkozik.

Jelen előírások nem befolyásolják az Vevő törvényes jogait.